1.  Determination of α-chaconine and α-solanine in commercial potato crisps by QuEChERS extraction and UPLC-MS/MS 
     
Wei Liu, Nan Zhang, Bing Li, Sai Fan, Rong Zhao, Li-Ping Li, Guo-Hua Wu*,Yao Zhao, Chemical Papers, 68 (11) 1498–1504 (2014)